Svet si dnes vyžaduje, aby ženy boli menej skromné a aby vo väčšej miere snívali, plánovali, konali a riskovali.
(Charlotte Bunch)

Workshop k sieťovaniu rómskych ženských aktivistiek

10.5.2017 |  náhľad na tlač

 

Podporovanie sieťovania a líderstva žien má veľký význam pre budovanie takej spoločnosti, ktorá umožňuje rozvoj potenciálu každého človeka bez ohľadu na rod, vek či etnicitu. Ženy sa spájajú na celom svete za účelom posilnenia celej komunity, udržania mieru a odstránenia nerovnosti a nespravodlivosti. Nevyhnutým aspektom sieťovania je feministický výrok „na hlase každej ženy záleží", ktorý odkazuje na to, že skúsenosť každej ženy je iná, a preto je práve ich hlas rozhodujúci. Ženy sú kompetentné hovoriť samé za seba. Našou úlohou je vytvárať také podmienky, v rámci ktorých sa ženy budú cítiť bezpečne a bude ich hlas vypočutý.

 

Slovensko-český ženský fond už od svojho vzniku podporuje grassroots iniciatívy pôsobiace v oblasti práv žien a LGBTIQ ľudí. V spolupráci s NDI Slovensko (National Democratic Institute) sme počas víkendu 28. - 30. 04. 2017 zorganizovali neformálne stretnutie rómskych aktivistiek. Spoločne sme sa snažili vytvoriť bezpečný priestor pre rómske ženy, aby mohli medzi sebou diskutovať a premýšľať o vytvorení vlastnej siete. Stretnutia sa zúčastnilo 14 žien, ktoré zastupovali niekoľko regiónov východného a stredného Slovenska.

 

Účastníčky workshopu boli či sú zakladateľkami, alebo členkami grassroots a komunitných skupín a neformálnych združení rómskych žien. V rámci týchto aktivistických skupín organizujú rôzne prednášky a aktivity pre mládež v oblasti protidrogovej prevencie a sexuálnej výchovy, či informujú ženy a rodiny o ich občianskych a ľudských právach. Ďalej vo svojich komunitách vykonávajú zber šatstva a potravín pre ľudí v núdzi. K ich ďalším dôležitým činnostiam patrí organizovanie rôznych aktivít pre matky. Tými sú napríklad pravidelné stretnutia, počas ktorých sa venujú tancu či iným pohybovým aktivitám, vyšívaniu, tvorbe šperkov a ďalším ručným prácam.

 

Ako spoločne rómske ženy diskutovali, vytvorenie spoločnej siete rómskych aktivistiek by malo prispieť k zlepšeniu postavenia rómskych žien v ich vlastných komunitách a v celej spoločnosti. Výrok „v jednote je sila", nie je len rečnícke klišé, ale hlboká pravda a podstata ženského ľudskoprávneho aktivizmu, ktorú však treba vytvoriť a udržiavať.

 

„Rómske ženy majú v sebe veľkú silu. Ich hlas však v spoločnosti nezaznieva." - hovorili účastníčky stretnutia. Bez toho, aby mali rómske ženy rovné postavenie, mohli napĺňať svoje práva a povinnosti ako aj naplno rozvíjať svoj potenciál, nebude dosiahnutá rovnosť.

 

Výrok „Keď kričia rómske ženy, je to hlas, a keď nás podporia nerómske žeby, to nás ešte bude len počuť" zas odkazuje na potrebu rómskych, ale aj nerómskych žien, aby sa spolu spájali a vzájomne podporovali. Navzájom sa potrebujeme.

 

Z diskusie žien vyplynula, ako dôležitá potreba vzdelávať rómske ženy v ich občianskych a politických právach. V tejto súvislosti silne znela aj potreba rómskych žien viac sa zapájať do správy veci verejných a vyjadrovať sa k verejným záležitostiam. „Sme matky, ženy, manželky, ale v prvom rade občianky."

Jedným z najsilnejších momentov stretnutia boli vyjadrenia žien, ktoré smerovali k definovaniu misie siete. Účastníčky si pre ostatné rómske ženy želali,

 

aby mohli slobodne rozhodovať o sebe

aby boli sebavedomé a mali radosť z toho, čo robia

aby mali možnosť voľby

aby mali svoje sny a ciele a mohli ich napĺňať.

 

Na workshop prijali pozvanie aj zástupkyne dvoch organizácií, ktoré sa venujú podpore ženských a ľudských práv - Bezpečná ženská sieť a Poradňa pre občianske a ľudské práva. V druhý deň workshopu predstavili účastníčkam svoje aktivity, ktoré sa týkajú podpory rómskeho ženského aktivizmu, rómskych komunít a svoje skúseností zo sieťovania.

 

Ako prvé vystúpili zástupkyne Bezpečnej ženskej siete. Za Bezpečnú ženskú sieť na stretnutí vystúpili zástupkyne z mimovládnych organizácií Progresfem a OZ HANA. Účastníčkam odovzdávali vlastné skúsenosti pri vytváraní neformálnej siete mimovládnych organizácií pôsobiacich v oblasti násilia páchaného na ženách a dievčatách. Podľa ich slov jedným z hlavných dôvodov sieťovania organizácií je posilňovanie hlasu žien, ešte efektívnejšia ochrana práv žien a ovplyvňovanie zákonov a praxe týkajúcich sa násilia páchaného na ženách.

 

Nasledovala prezentácia činností aktivistiek, ktoré podporila organizácia Poradňa pre občianske a ľudské práva. Zástupkyne organizácie najskôr prezentovali svoje skúsenosti s podporou a posilňovaním rómskeho aktivizmu a so vzdelávaním v oblasti ľudských a občianskych práv. Organizácia poukázala na problém umelej sterilizácie rómskych žien. Poradňa od roku 2015 programovo poskytuje priestor a podporu pre aktivity rómskych aktivistiek na východnom Slovensku. Jednou z činností rómskych aktivistiek z Jarovníc je aj petícia ohľadom zlého zaobchádzania s rómskymi ženami na pôrodnici v Prešove. Petíciou rómske aktivistky poukazujú na závažné porušovania občianskych a reprodukčných práv, ktoré sa dejú vo verejných inštitúciách.

 

Počas programu bol krátko predstavený aj projekt Zdravé Komunity. Cieľom tohto projektu je riešiť a mapovať sociálne podmienky zdravia v znevýhodnených komunitách. Základom projektu je terénna práca v segregovaných rómskych komunitách, ktorú vykonávajú asistenti a asistentky osvety zdravia. Väčšina zamestnaných asistentov a asistentiek pochádza priamo z rómskych osád, kde aj pracujú. Náplňou ich činnosti je spolupráca s lekármi a lekárkami, s materskými a základnými školami. V segregovaných komunitách pomáhajú pri preventívnych prehliadkach a očkovaniach. Ďalej šíria osvetu o zdravotných a hygienických návykoch.

 

V posledný deň stretnutia si ženy dali záväzok, že budú pokračovať v začatom procese vytvárania siete ženských rómskych aktivistiek.

 

Ja som za tú mobilizáciu. Keď vyšívame, tak tým nekončíme, to je len začiatok. Rómske ženy majú v sebe veľkú silu, ale sú zaznávané spoločnosťou. Myslím si, že máme na to. Hlas rómskych žien nezaznieva v tejto spoločnosti. To nie je o boji, to je o spolupráci. Rozprávajme sa, pozývajme sa."

 

Ja mám svoje práva, nemali by sme byť ticho."