Myslím, že pre ženy je najdôležitejšie nestanovovať si žiadne limity.
(Martina Navrátilová)

Grantové podmienky

náhľad na tlač

Všeobecné grantové podmienky

Slovensko - český ženský fond (Slovak-Czech Women's Fund) vyhlasuje zvyčajne dve grantové kolá ročne - na jar a na jeseň. Grantové kolá sú vyhlasované na základe programových oblastí fondu alebo sú zamerané špecificky na podporu ženských mimovládnych organizácií. O aktuálnych grantových kolách a udelených grantoch vás vždy informujeme na našich webových stránkach. Fond sa usiluje o vyvážené prerozdelenie prostriedkov v rámci oboch štátov.

 

Programové oblasti

  • presadzovanie rovnosti príležitostí pre ženy a mužov
  • prevencia a boj proti násiliu na ženách
  • reprodukčné a rodičovské práva
  • prevencia a potláčanie obchodovania so ženami
  • podpora aktivizmu a práv LGBTIQ osôb (čiže lesieb, gayov, bisexuálnych, transgender, intersexuálnych osôb a osôb hľadajúcich svoju rodovú či sexuálnu identitu)
  • obhajoba práv žien zo znevýhodnených skupín
  • podpora vzdelávania v oblasti rodových štúdií a odstraňovania rodových stereotypov

 

Vo výnimočných prípadoch poskytoval  fond v minulosti aj cestovné granty na účasť českých a slovenských aktivistiek na zahraničných podujatiach, ktorých cieľom bolo zlepšovať medzinárodnú spoluprácu našich a zahraničných MVO ako i zvyšovanie kapacít ženských organizácií. V súčasnosti je tento program neaktívny kvôli  nedostatku zdrojov, preto nie je možné žiadať o podporu. Ďakujeme za porozumenie.

Kto môže žiadať o grant

Žiadateľom môže byť len oficiálne zaregistrovaná mimovládna nezisková organizácia so sídlom v Slovenskej republike alebo v Českej republike. Organizácie, ktoré predkladajú projekt, musia vyplniť formulár, vypracovať a zaslať projekt podľa inštrukcií uvedených na formulári.

Pred zaslaním projektu odporúčame kontaktovať zástupkyne fondu v Slovenskej alebo Českej republike, ktoré ochotne poskytnú ďalšie informácie a konzultácie k projektovým zámerom.

Posudzovanie projektov

V každej krajine SCWF získava odporúčania na predložené projekty od spolupracujúcich expertiek. O konečnom udelení podpory pre jednotlivé projekty a organizácie rozhoduje správna rada. Organizácia dostane vyrozumenie o udelení grantu do 3 týždňov po rozhodnutí správnej rady.

Vyhodnotenie projektov

Organizácie, ktoré získali grant, sú povinné zaslať do dvoch mesiacov po ukončení projektu záverečnú správu a kópie finančných dokladov do príslušnej kancelárie fondu.

Dokumenty na stiahnutie:

 - Formulár na žiadosť o grant

 - Formulár na žiadosť o cestovný grant

 - Formulár na záverečnú správu